Eftersom vi är en ideell förening är det viktigt att alla medlemmar tar ansvar för ordningen inom klubben och följer anvisningar och miljöpolicy.


 • Miljöfarligt avfall ska omhändertas av ansvarig förbrukare/båtägare och lämnas till kommunens miljöstation vid återvinningscentralen i Skå.

 • Allt förtöjningsmateriel ska vara så anpassad att skador ej kan uppstå. Båtar ska vara förtöjda med ryckutjämning mot bom och brygga.

 • Vintertid ska allt förtöjningsmaterial tas bort från bryggor och bommar. Uppläggning ska ske på anvisad plats. En sjösättningsramp finns tillgänglig inom området, endast avsedd för medlemmar.

 • Medlem ska ge akt på skyltar och följa anvisningar i hamnområdet och på klubbens anslagstavla.

 • Medlem som medför gäster till klubbens område ansvarar för att dessa följer klubbens ordningsregler.

 • Båt får ej förtöjas inom klubbens område utan att avtal har träffats med klubben.

 • Båtar och uppläggningsmaterial får endast läggas på anvisade platser.

 • Båt som förtöjs inom området skall vara ansvarsförsäkrad.

 • Bryggor får ej belamras med materiel.

 • Uppställda båtar och trailer ska vara märkta med medlemsnummer.

 • Klubbens materiel får ej avlägsnas från området och ska alltid återställas på sin plats.

 • Grindar ska vara låsta och får ej reglas upp.

 • Farten inom området är begränsad till max 5 knop.

 • Lek på bryggor och inom området är förbjudet.

 • Bad från bryggor, bommar och andras båtar är förbjudet

 • Hundar ska hållas kopplade inom området

 • Egna sopor tar var och en hand om, inget lämnas kvar i hamnen.

 • Ändring eller flytt av bommar är förbjudet

 • All biltrafik till området är förbjuden förutom vid upptagning och sjösättning.

Avfallshanteringsplan BKS.pdf Avfallshanteringsplan BKS.pdf
Size : 6.883 Kb
Type : pdf
Egenkontrollprogram BKS.pdf Egenkontrollprogram BKS.pdf
Size : 113.348 Kb
Type : pdf
Miljöpolicy BKS.pdf Miljöpolicy BKS.pdf
Size : 16.525 Kb
Type : pdf
Miljödokument BKS.pdf Miljödokument BKS.pdf
Size : 36.894 Kb
Type : pdf
Miljöregler BKS.pdf Miljöregler BKS.pdf
Size : 16.818 Kb
Type : pdf


© Copyright sandgrynnan.se